Haksız yakalama, gözaltı ya da tutuklama ile ilgili dava açmak istiyorsanız, bu konuda uzman bir avukatın profesyonel yardımından faydalanmanızı önemle tavsiye ederiz.

Avukatlarımızdan bilgi almak için

E-mail: [email protected]


ÖZET: Gözaltına alınıp 12 gözaltında tutulan, daha sonra hakkında takipsizlik kararı (kovuşturmaya yer olmadığına dair karar) verilen davacıya 500 TL manevi tazminatın, yakalama tarihinden itibaren yıllık %9 yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir.


 

DAVACI : D
VEKİLİ : Av.
DAVALI : HAZİNE
VEKİLİ : Av.
DAVA : Haksız Gözaltı nedeni ile tazminat,
İSTEM;
Davacı vekili dilekçesinde özetle ; müvekkili davacının 16.11.2011 tarihinde yanında arkadaşı E olduğu halde saat 01.00 sıralarında haksız olarak gözaltına alınıp ertesi gün saat 15.00’a kadar gözaltında tuttuklarını, hakkında G. C.Başsavcılığınca kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olduğunu, bu nedenle 500 TL manevi zararın mağduriyet tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınmasına karar verilmesini istemiştir.
YANIT : Davalı hazine vekili dilekçesinde davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Cumhuriyet Savcısı Esas Hakkındaki Düşüncesinde; davacı D’nin G. C.Başsavcılığının 2011/35061 soruşturma nosu evrakında mala zarar verme suçu ile ilgili hakkında Tahkikat yapıldığı bir gün gözalıtnda kaldığı ancak yapılan soruşturma sonunda atılı suçun niteliği gereği şikayetçi bulunmadığının KYOK kararı verildiği görülmekle davacının şahsi ve sosyal gelir durumu soruşturma dosyası nazara alınarak  tazminat taleplerinin kısmen kabulüne karar verilmesini istemiştir.
KANITLAR VE GEREKÇE;
Dava , Haksız gözaltı nedeni ile maddi ve manevi tazminatın istemine ilişkin olup yasal dayanağı CMK nun 141-144 maddeleridir. CMK nun 142/1-a maddesinde belirtilen süre içersinde açılan davada Yapılan yargılama sonucunda toplanan kanıtlardan :
Davacının yanında arkadaşı E olduğu halde 16.11.2011 tarihinde saat 01.00 sıralarında G üzerinde duvarlara sprey boya ile yazılama yaptıkları iddiası ile polis tarafından gözaltına alındığı, 16.11.2011 tarihinde G C.Savcılığında saat 14.15’te beyanının tespit edildiği, ve hakkında G. C.Başsavcılığının 18.11.2011 tarih , … soruşturma ve karar numarası ile “Atılı mala zarar verme suçunun şikayete bağlı suç olduğu , eylem nedeni ile herhangi bir şikayetçinin bulunmadığı” gerekçesi ile kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, belirtilen soruşturma dosyası örneğinin incelenmesinden anlaşılmıştır.
Manevi Tazminat İstemi yönünden ; Davacının yaklaşık 16 saat süre ile gözaltında kaldığı, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilmiş olduğu sabit olup bir günü aşan göz altına alınma nedeni ile Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 20.03.2007 tarih 2006/9-338 esas , 2007/71 karar sayılı içtihatıda dikkate alınarak 500 TL manevi tazminat takdirinin somut olaya yasal düzenlemelere uygun düşeceği kabul edilerek aşağıdaki hüküm verilmiştir.
HÜKÜM/
Davacının manevi tazminat isteminin kısmen kabulü ile 500 TL manevi tazminatın haksız gözaltı tarihi olan 16/11/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı hazineden alınarak davacıya verilmesine
Yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına, dair, yasa yolları açık olmak üzere oy birliği ile verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.