KHK İHRAÇLARININ İPTALİ DAVASINDA İLK KARAR VERİLDİ

Kaynak: hukukmedeniyeti.org 672 Sayılı KHK ile ihraç edilenler tarafından İdare Mahkemesine açılan davada ilk karar verildi. Davacı öğretmen, 672 sayılı KHK kapsamında Resmi Gazetede yayınlanan Listede adının yer aldığını , neyle suçlandığını bilmediğini, Fetö ile hiçbir irtibatının bulunmadığını belireterek çen sürelere ait zararının giderilmesini ihraç işleminin iptali ile açıkta geçen sürelere ait zararının giderilmesin talebiyle […]

Trafik kazasında Karayolları’nın kusuru nedeniyle İdare aleyhine açılacak tazminat davasında Görevli Mahkeme

İdarelerin kendi kuruluş yasalarında belirlenen, 2918 sayılı Kanun’da tekrarlanan görevlerinden, yani; yol yapım, bakım, işletme, trafik güvenliğini sağlama şeklinde yürütülen kamu hizmetlerinden kaynaklanan hukuki sorumluluğunun idare hukuku ilke ve kurallarına göre belirlenmesi; bu sebeple açılacak tam yargı davalarının da idari yargı yerinde çözümlenmesi gerekmektedir.

İdare Hukuku

İdare hukuku alanında müvekkillerimize verdiğimiz danışmanlık ve avukatlık hizmetini; temel olarak idarenin gerçekleştirdiği idari işlem ve eylemlere ve idari yaptırımlara karşı idare mahkemeleri nezdinde açılacak idari işlemin iptali davaları ile tam yargı davaları teşkil etmektedir. İptal davası ile idarenin gerçekleştirdiği işlemlerin amaç, sebep, konu, yetki ve şekil unsurları bakımından sakat olmnası halinde bu işlemlerin iptali […]

Trafik kazası Karayoları’nın kusuru nedeniyle tazminat davası görevli mahkeme

Bu haliyle bakılan uyuşmazlık, özel hukuktaki araç işletenin hukuki sorumluluğundan değil, 6001 sayılı Yasada karayollarının emniyetle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak, bakımını yaptırmak, onarmak, onarımını yaptırtmak, işletmek, işlettirmek, temizliğini yapmak, yaptırmak ve trafik güvenliğini sağlamak şeklinde öngörülen görevlerin tam ve eksiksiz yerine getirilmediği, dolayısıyla yürütülen hizmetlerin kusurlu işletildiği, meydana gelen zararda hizmet kusuru bulunduğu iddiasından kaynaklanmakta olup, buna göre davanın görüm ve çözümü idare mahkemelerine aittir.

Sözleşmeli personelin naklen atanmasında / görev yeri değişikliğinde harcırah ödenmesi gerektiğine dair

MALATYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2013/567 KARAR NO : 2013/725 İSTEMİN ÖZETİ : Davacının Malatya İli, Doğanyol İlçesi’nde 657 sayılı Yasanın 4/B. maddesi kapsamında sözleşmeli ziraat mühendisi olarak görev yapmakta iken Malatya Merkez Karagöz Köyü’ne naklen atanması nedeniyle tarafına sürekli görev yolluğu ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair 31.01.2012 tarih ve 2069 sayılı işlemin iptali istemiyle […]

Sigortasız işçi çalıştırma – İdari ara cezası iptali – Örnek karar

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ Esas No: 2011/18021 Karar No: 2012/1620 Karar Tarihi : 26/01/2012 ÖZET:  5510 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen 59/7. maddesinde ise kamu kurum ve kuruluşlarının “denetim elemanlarınca” yapılan denetimlerde elde edilen tespitlere göre davalı idareye yapılan bildirimlerin esas alınarak işlem yapılabileceği açık şekilde belirtilmiş ise de, yasada sayılan bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmediğini hususunun açıkça […]