7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 24. maddesinde “Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalara verilecek cezalar” düzenlenmiştir.

ASKERALMA KANUNU
Kanun Numarası : 7179
Kabul Tarihi : 25/6/2019
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 26/6/2019 Sayı: 30813

MADDE 24- (1) Barışta, kabul edilebilir bir özrü olmaksızın;
a) Yoklama kaçakları ve saklılar için, yoklama kaçağı kaldıkları tarihten,
b) Bakayalar için, bakaya kaldıkları tarihten,
c) Geç iltihak bakayaları için, kendilerine tanınan yol süresinin bitiminden,
ç) Yedeklerden çağrılanlar için, birlikte işleme tabi olanların en son gönderilme tarihinden,
itibaren kaçak kaldıkları gün süresi kadar idari para cezası ile cezalandırılır. Bunlardan kendiliğinden gelenler her gün karşılığı 5 Türk lirası, yakalananlar ise her gün karşılığı 10 Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Bu fıkra kapsamında belirlenen idari para cezalarının yeniden değerlendirmesinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası, bir Türk lirasının küsuru dikkate alınarak uygulanır. İdari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

(2) Yapılan muayenelerinde askerliğe elverişli olmadıkları anlaşılanlar, askerlikten muafiyet hakkı olanlar
ile bu Kanunda belirtilen nedenlerle erteleme hakkı olduğu hâlde süresi içerisinde işlem yaptırmayanlara
erteleme sürelerine denk gelen günler için idari para cezası uygulanmaz.

(3) İdari para cezası vermeye yetkili makam; askerlik şubesine bizzat müracaat eden yükümlüler için
müracaat ettiği, kolluk kuvvetleri tarafından getirilen yükümlüler için ise getirildiği askerlik şubesi başkanı;
bunun dışındaki durumlar için ise nüfusa kayıtlı olduğu yer askerlik şubesi başkanıdır. Yükümlünün bizzat
müracaat ettiği veya getirildiği askerlik şubesi başkanınca uygulanan idari para cezası derhâl yükümlünün nüfusa
kayıtlı olduğu yer askerlik şubesi başkanlığına bildirilir.

 

 

7179 sayılı Askerama Kanunu’nun 26/6/2019 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte, 1111 sayılı Askerlik Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Bu eylemlerle ilgili idari para cezaları yürürlükten kaldırılan (mülga) Askerlik Kanunu’nun 89. maddesi’nde düzenlenmişti.

“Yoklama kaçağı” yahut “Bakaya” Askerlik Kanunu’nda idari para cezasını gerektiren bir kabahat türü olarak düzenlenmiştir.

1111 Sayılı Askerlik Kanunu Madde 89 – (Değişik: 31/3/2011-6217/3 md.)

Sınıf ve tertibatı belirlenmiş olanlardan, yapılan bildirim veya duyuru üzerine birlikte
sevk edilecekleri emsallerinin sevk tarihinin son gününe kadar gelmeyen ve bu durumları 47 nci
maddede yazılı özürlerinden ileri gelmediği belirlenenler ile sevk edildikten sonra askerliğini
yapacağı kıtaya gitmeksizin kaçanlardan elde edilip de erteleme hakkı bulunmayanlar derhal sevk
olunurlar.

(Değişik ikinci fıkra: 11/2/2014 – 6519/6 md.) Durumları 47 nci maddenin ikinci
fıkrasına uyanlar ile sınıflandırılan yedek subay adaylarından askerlik şubesi başkanlıklarına gelip
sevk tarihlerinde sevk evrakını almayanlar ve sevk evrakını alıp kendilerine verilen yol süresi
sonunda sınıf okulu veya eğitim birliğine katılmayanlardan durumları 47 nci maddede belirtilen
mazeretler dışında kalanlar eğitim birliği veya sınıf okuluna sevk olunurlar.
Bakaya iken ertelemesi yapılmış olanlar, ertelemelerinin bittiği tarihi takip eden ilk mesai
günü sevk edilirler.

Barışta, kabul edilebilir bir özrü olmaksızın;
a) Yoklama kaçaklarından birlikte (…)(2) yoklamaya tabi oldukları doğumluların yurt
genelinde normal sevk yılı içindeki son kafilesi gönderilmiş bulunanlar için, son kafilenin
gönderilmesi tarihinden, (2)
b) Saklılardan yaşıtlarının yurt genelinde normal sevk yılı içindeki son kafilesi
gönderilmiş bulunanlar için, son kafilenin gönderilmesi tarihinden,
c) Bakaya kalanlar için, bakaya kaldıkları tarihten,
d) İhtiyat erattan çağrılıp da birlikte işleme tabi olduğu kişiler gönderilmiş bulunanlar
için, en son gönderilme tarihinden,
e) Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup olmamasına bakılmaksızın askerlik şubesince
sevk edildiği kıtasına katılmayan veya geç katılanlar için, kendilerine tanınan kanuni yol süresinin
bitiminden itibaren

4 ay içinde gelenler  250 TL, yakalananlar 1.000 TL;  4 aydan sonra 1 yıl içinde  gelenler 500 TL, yakalananlar 2.000 TL;  1 yıldan sonra gelenler 750 TL, yakalananlar 3.000 Türk Lirası idarî para cezasıyla cezalandırılır.  1 yıldan sonra tamamlanan her takvim yılı için kendiliğinden gelenler ayrıca 1.000 TL,  yakalananlar ayrıca 2.000 TL idarî para cezası ile cezalandırılır.

Ancak, bu eylemlerinden sonra askerlik şubesince ilk sevk edildikleri kıtalara
gecikmeksizin katılmaları halinde haklarında verilecek idarî para cezalarının yarısı verilir.
Bu madde uyarınca verilecek idarî para cezalarına ilişkin evrak, yükümlünün bağlı olduğu
askerlik şubesi başkanlıklarınca yükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu yer mülki idare amirliklerine
gönderilir ve idarî para cezası ilgili il ya da ilçe idare kurullarınca verilir.
Bu madde uyarınca verilen idarî para cezaları hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı
Kabahatler Kanununda öngörülen kanun yoluna müracaat edilebilir. Bu cezaların yerine
getirilmesi askerlik hizmetlerinin sonuna bırakılır. Bu süreler içinde zamanaşımı işlemez.