Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü Rehberi

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ÖZGÜRLÜĞÜNE DAİR HER VATANDAŞIN BİLMESİ GEREKENLER[1] *** Bu rehber İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından  Hukuki Yardım Ağı projesi kapsamında hazırlanmıştır. Kamu idarecilerinin yaptıkları açıklamalarda sık sık “izinsiz gösteri” tarzı ifadeler kullanıldığı görülüyor. Gösteri ya da yürüyüş yapmak izne mi bağlı? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) göre, […]

Miras Hukuku

Miras hukuku; temelde miras bırakanın vefatından önce gerçekleştirdiği işlemler ve vefatından sonra mirasçılar arasında mal ve hakların paylaşılması konusunu düzenleyen hukuk dalıdır. Bu kapsamda mirasçılık belgesi alınması Veraset ilamının iptali davaları, Tasarrufun İptali davaları, Denkleştirme ve Tenkis Davaları başta olmak üzere miras hukukunu ilgilendiren her tür davanın açılması ve sürdürülmesi konusunda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Borçlar ve Sözleşmeler Hukuku

Hayatın olağan akışı içerisinde; gerçek veya tüzel kişilerle birçok sözleşme ilişkisine girer ve bu sözleşme ilişkileri içerisinde belirli haklar elde ettiğimiz gibi buna karşılık borç altına gireriz. Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku; bu ilişkilerin kurulmasının hazırlık aşamalarını da içine alan, karşılıklı edimlerin ifa edilmemesinden veya eksik yahut ayıplı ifadan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ile ilgilenen zengin bir […]

Insan Hakları Hukuku

Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler ( Türkiye, Avrupa Konseyi’nin bir üyesidir), üye devletlerde yaşanan  ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin uygulanmamasından kaynaklanan insan hakları ihlâllerinin tespiti için, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni kurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de 1987 tarihinden itibaren, vatandaşlarının Mahkeme nezdinde bireysel başvuru hakkını kabul etmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve protokollerinde düzenlenmiş olan haklarından birinin […]

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku; Ticari İşletmeler, Kambiyo Senetleri(Poliçe, Bono, Çek) ve Şirketler Hukukunu içerisinde barındırmakta ve zengin bir yelpazeyi içerisinde barındırmaktadır. Bu kapsamda Tacirler ve Şirketler’in etkin ve etkili Hukuki Danışmanlık hizmetinden faydalanması, olası uyuşmazlıkların en aza indirilmesi ve lehe durumların tesisi bakımından önem arzetmektedir. Öte yandan ticari hayatın sonucu olarak doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için gerekli davalar, […]

Iş Hukuku

İşçi-İşveren ilişkisinin kurulması aşamasında İş Sözleşmesinin düzenlenmesi, İş Sözleşmesinin feshi durumunda taraflar arasında doğabilecek her nevi uyuşmazlığın uzlaşma veya dava yoluyla çözümü, Kıdem ve İhbar Tazminatına ilişkin davalar, İşe İade Davaları, İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan davalar, Hizmet Tespiti davaları, Sendikal Tazminat veya Kötüniyet Tazminatı Davaları, başta olmak üzere Hizmet İlişkisinden doğan her tür […]

Aile Hukuku

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları, Nafaka Davası, Maddi ve Manevi Tazminat Davası, Ziynet ve Çeyiz Eşyalarının İadesi veya Bedelinin Tahsili Davası, Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak Davaları, Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi davaları başta olmak üzere Aile Hukuku’ndan kaynaklanan her nevi dava ve talebin ilgili merciler eliyle ileri sürülmesi.

İdare Hukuku

İdare hukuku alanında müvekkillerimize verdiğimiz danışmanlık ve avukatlık hizmetini; temel olarak idarenin gerçekleştirdiği idari işlem ve eylemlere ve idari yaptırımlara karşı idare mahkemeleri nezdinde açılacak idari işlemin iptali davaları ile tam yargı davaları teşkil etmektedir. İptal davası ile idarenin gerçekleştirdiği işlemlerin amaç, sebep, konu, yetki ve şekil unsurları bakımından sakat olmnası halinde bu işlemlerin iptali […]