Borçlar ve Sözleşmeler Hukuku

Hayatın olağan akışı içerisinde; gerçek veya tüzel kişilerle birçok sözleşme ilişkisine girer ve bu sözleşme ilişkileri içerisinde belirli haklar elde ettiğimiz gibi buna karşılık borç altına gireriz. Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku; bu ilişkilerin kurulmasının hazırlık aşamalarını da içine alan, karşılıklı edimlerin ifa edilmemesinden veya eksik yahut ayıplı ifadan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ile ilgilenen zengin bir […]

Insan Hakları Hukuku

Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler ( Türkiye, Avrupa Konseyi’nin bir üyesidir), üye devletlerde yaşanan  ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin uygulanmamasından kaynaklanan insan hakları ihlâllerinin tespiti için, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni kurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de 1987 tarihinden itibaren, vatandaşlarının Mahkeme nezdinde bireysel başvuru hakkını kabul etmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve protokollerinde düzenlenmiş olan haklarından birinin […]

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku; Ticari İşletmeler, Kambiyo Senetleri(Poliçe, Bono, Çek) ve Şirketler Hukukunu içerisinde barındırmakta ve zengin bir yelpazeyi içerisinde barındırmaktadır. Bu kapsamda Tacirler ve Şirketler’in etkin ve etkili Hukuki Danışmanlık hizmetinden faydalanması, olası uyuşmazlıkların en aza indirilmesi ve lehe durumların tesisi bakımından önem arzetmektedir. Öte yandan ticari hayatın sonucu olarak doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için gerekli davalar, […]

Iş Hukuku

İşçi-İşveren ilişkisinin kurulması aşamasında İş Sözleşmesinin düzenlenmesi, İş Sözleşmesinin feshi durumunda taraflar arasında doğabilecek her nevi uyuşmazlığın uzlaşma veya dava yoluyla çözümü, Kıdem ve İhbar Tazminatına ilişkin davalar, İşe İade Davaları, İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan davalar, Hizmet Tespiti davaları, Sendikal Tazminat veya Kötüniyet Tazminatı Davaları, başta olmak üzere Hizmet İlişkisinden doğan her tür […]

Aile Hukuku

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları, Nafaka Davası, Maddi ve Manevi Tazminat Davası, Ziynet ve Çeyiz Eşyalarının İadesi veya Bedelinin Tahsili Davası, Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak Davaları, Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi davaları başta olmak üzere Aile Hukuku’ndan kaynaklanan her nevi dava ve talebin ilgili merciler eliyle ileri sürülmesi.

İdare Hukuku

İdare hukuku alanında müvekkillerimize verdiğimiz danışmanlık ve avukatlık hizmetini; temel olarak idarenin gerçekleştirdiği idari işlem ve eylemlere ve idari yaptırımlara karşı idare mahkemeleri nezdinde açılacak idari işlemin iptali davaları ile tam yargı davaları teşkil etmektedir. İptal davası ile idarenin gerçekleştirdiği işlemlerin amaç, sebep, konu, yetki ve şekil unsurları bakımından sakat olmnası halinde bu işlemlerin iptali […]

Trafik kazası Karayoları’nın kusuru nedeniyle tazminat davası görevli mahkeme

Bu haliyle bakılan uyuşmazlık, özel hukuktaki araç işletenin hukuki sorumluluğundan değil, 6001 sayılı Yasada karayollarının emniyetle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak, bakımını yaptırmak, onarmak, onarımını yaptırtmak, işletmek, işlettirmek, temizliğini yapmak, yaptırmak ve trafik güvenliğini sağlamak şeklinde öngörülen görevlerin tam ve eksiksiz yerine getirilmediği, dolayısıyla yürütülen hizmetlerin kusurlu işletildiği, meydana gelen zararda hizmet kusuru bulunduğu iddiasından kaynaklanmakta olup, buna göre davanın görüm ve çözümü idare mahkemelerine aittir.

Yoklama Kaçağı ve Bakaya İdari Para Cezası

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 24. maddesinde “Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalara verilecek cezalar” düzenlenmiştir. ASKERALMA KANUNU Kanun Numarası : 7179 Kabul Tarihi : 25/6/2019 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 26/6/2019 Sayı: 30813 MADDE 24- (1) Barışta, kabul edilebilir bir özrü olmaksızın; a) Yoklama kaçakları ve saklılar için, yoklama kaçağı kaldıkları tarihten, b) Bakayalar için, […]

Şirketlerde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması – Aralanması Yargıtay Kararı

YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/4903 KARAR NO : 2013/6314 TARİHİ : 19/02/2013 Taraflar arasındaki kayıt kabul davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı vekili, müvekkilinin davalı müflis İs-Ka A.Ş.’de belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmış olmasına rağmen, sigorta primlerinin dava dışı […]

Halil Savda v. Türkiye kararı – AİHM

SAVDA v. TÜRKİYE KARARIN KISA ÖZETİ Vicdani ret statüsünü tanımayı reddetmek demokratik bir toplumda gerekli değildir. Baslıca Olaylar Basvuran Halil Savda 1974 doğumlu olup Đstanbul’da (Türkiye) ikamet eden bir Türk vatandasıdır. 2004’te askere çağrılmasını takiben basvuran vicdani retçi olduğunu bildirmis ve silahlı kuvvetlerde görev yapmayı reddetmistir. Türkiye’de anti militarist hareketin öncüsü  olmus ve “Uluslararası Savas […]

Soyadı değiştirme davası

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 1989/1012 K. 1989/2375 T. 2.3.1989 • SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ 743/m.38 ÖZET : Nüfustaki sicil kaydının değiştirilmesine mahkemece karar verileceğinden, soyadı değişiklik isteminin haklı olup olmadığının araştırılarak değerlendirilmesi gerekir. Haklı nedenin varlığı durumunda soyadının değiştirilmesi olasıdır. DAVA VE KARAR : Dava dilekçesinde “Kunter” olan soyadının “Üsmen” olarak tashihi istenilmiştir. Mahkemece davanın […]

35’e göre tebligat- Usulsüz tebligat

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/18371 KARAR NO : 2013/6622 DAVA : Davacı, uğratılan kurum zararının tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T […]

Teminat senedi – Senedin arkasına yazılan kayıt

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/20008 KARAR NO : 2012/27470 TARİHİ : 16/12/2010 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten […]

Sözleşmeli personelin naklen atanmasında / görev yeri değişikliğinde harcırah ödenmesi gerektiğine dair

MALATYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2013/567 KARAR NO : 2013/725 İSTEMİN ÖZETİ : Davacının Malatya İli, Doğanyol İlçesi’nde 657 sayılı Yasanın 4/B. maddesi kapsamında sözleşmeli ziraat mühendisi olarak görev yapmakta iken Malatya Merkez Karagöz Köyü’ne naklen atanması nedeniyle tarafına sürekli görev yolluğu ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair 31.01.2012 tarih ve 2069 sayılı işlemin iptali istemiyle […]

İcra Hukuku

İcra Hukuku, bir hakkın yerine etirilmesini veya bir alacağın tahsilini amaçlayan hukuk dalıdır. Mahkeme kararıyla sabit olmuş alacaklar veya bono (senet) yahut çek gibi belgeye bağlı alacakların yanısıra herhangi bir belgeye bağlanmamış alacaklar da icra kanalıyla tahsil edilebilir. İcra takibi; kira borcunun, nafakanın veya başka bir alacağın ödenmesi; bir malın teslimi, anne veya babann çocukla […]

Primlerin zamanında ödenmemesinin sonuçları- İşçinin iş görmekten kaçınma ve haklı nedenle fesih hakkı

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/2219 KARAR NO : 2012/16640 ÖZET : Primlerin gününde ödenmemesi halinde işçinin Kanun’un 24/ II (e) bendi uyarınca iş sözleşmesini haklı olarak feshetmesi mümkündür. Yine prim ödemelerinin yirmi gün ve daha fazla süreyle ödenmemiş olması halinde işçinin aynı yasanın 34. maddesine göre iş görmekten kaçınma hakkı söze konu olur. DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. […]

AİHM Servet Gündüz v. Türkiye Kararı

AİHM, öncelikle askeri yetkililerin İbrahim Serkan Gündüz’ün askere alınmasının ve bu hizmete devam ettirilmesinin onun fiziki ve psişik bütünlüğü için ciddi bir risk oluşturduğunu bilmeleri gerektiğine inanmaktadır. AİHM, daha sonra, yukarıda tespit edilen ve askeri yetkililere atfedilen bu ihmallerin, İbrahim Serkan Gündüz’ü ölüme sürükleyen olayları tetiklediği kanaatine varmaktadır.

AİHM Eyüp Akdeniz v. Türkiye Kararı

AİHM, mevcut davada, adli yardım talebinin reddedilmesinin, başvuranı, davasının bir mahkeme tarafından görülmesi imkanından yoksun bıraktığını tespit etmektedir. Yargılamanın ilk safhasında ilk derece mahkemesinde gerçekleşen bir kısıtlama sözkonusudur. Sözkonusu unsurlar göz önüne alındığında, AİHM, başvuranın, somut ve etkili bir şekilde idare mahkemesine erişim hakkından yararlanamadığı kanaatine varmaktadır.

AİHM Erkuş v. Türkiye Kararı

Ancak konuyla ilgili somut bilgi ya da belge bulunmaması karşısında AİHM, başvuranın gözaltında tutulmasıyla amaçlanan hedefe ulaşılması için yetkililerin başvuranı askeri birliğine geri göndermesi için 12 güne ihtiyaçları olduğu ya da başvuranın bir hakim önüne çıkarılana kadar toplam 17 gün gözaltında tutulması gerektiği hususlarını ikna edici bulmamaktadır.