Haksız yakalama, gözaltı ya da tutuklama ile ilgili dava açmak istiyorsanız, bu konuda uzman bir avukatın profesyonel yardımından faydalanmanızı önemle tavsiye ederiz.

Avukatlarımızdan bilgi almak için

E-mail: [email protected]


ÖZET: Tutuklanıp 100 gün tutuklu kaldıktan sonra beraat eden davacı için 1914,25 TL maddi ve 10.000 TL manevi tazminata hükmedilmiştir.


GEREKÇELİ KARAR

BAKIRKÖY …. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2013/… KARAR NO: 2014/…

DAVACI: …

DAVALI: MALİYE HAZİNESİ,

DAVA KONUSU: Kanun dışı yakalanan veya tutuklanan kişilere tazminat verilmesi

DAVA TARİHİ : 24/09/2013 KARAR TARİHİ: 07/03/2014

Yukarıda açık kimliği yazılı taraflar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda: GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin haksız koruma tedbirleri nedeniyle yakalama tarihinden itibaren en yüksek faizi ile birlikte 5 bin TL maddi, 20 bin TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Müvekkilinin 05.04.2011 tarihinde yakalanıp gözaltına alındığını, nöbetçi mahkemece tutuklandığını, 14.07.2011 tarihine kadar tutuklu kaldığını, hakkında açılan Büyükçekmece … Asliye Ceza Mahkemesinin 2011/… esasında kayıtlı dosya üzerinden yapılan yargılama sonucunda 2013/… karar sayılı ilam ile beraatine karar verildiği, kararın 23.05.2013 tarihinde kesinleştiği, haksız tutuklama ile 3,5 çalışamadığını, kazanç kaybına uğradığını, ağır manevi zarara uğradığını, talep edilen tazminata yakalama tarihinden itibaren en yüksek faiz ile birlikte hükmedilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini talep etmiştir.

Davalı hazine vekili davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Davacı adına Sosyal Güvenlik Kurumunca hastalıklarından herhangi bir iş göremezlik ödemesi yapılmadığının bildirildiği anlaşılmıştır. Davacı hakkında açılmış haksız tutuklamaya ilişkin dava kaydına rastlanılmadığı Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliğinin yazısı ile anlaşılmıştır. Bilirkişi incelemesi yaptırılmış, bilirkişi raporunda; net gelir kaybının 1.914,25 TL olduğu bilirkişi  tarafından hesaplanarak bildirilmiştir.

C. Savcısı esas hakkındaki mütalaasında: Davacının Büyükçekmece … Asliye Ceza Mahkemesinin 2011/… esas sayılı dosyasında yargılanarak beraatine karar verildiği ve kararın 23/05/2013 tarihinde kesinleştiği, davacının bu dava nedeni ile 05/04/2011- 14/07/2011 tarihleri arasında haksız olarak tutuklu kaldığının tüm dosya kapsamından anlaşıldığından bahisle davanın kısmen kabulü ile bilirkişi raporunda belirtilen maddi tazminata ve mahkemece belirlenecek manevi tazminata hükmolunmasını talep etmiştir.

DAVACI VEKİLİ ESAS HAKKINDAKİ BEYANINDA: “Müvekkilim haksız olarak 100 gün tutuklu kalmıştır. Mahkemenin manevi tazminatı belirlerken caydırıcılık esasına uygun bir tazminat belirlemesinin ve keyfiliği önlemesinin ve empati yapılması gerekmektedir. Ve hayatında böyle bir işle karşılaşmamış insanın 100 gün cezaevinde kalmasını mahkemenin takdir etmesini talep ediyoruz.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Davacının Büyükçekmece … Asliye Mahkemesinin 2011/… esas sayılı dosyasında yargılanarak beraatine karar verildiği kararın 23.05.2013 tarihinde kesinleştiği, davacının bu dava nedeniyle 05.04.2011 ile 14.07.2011 tarihleri arasında haksız olarak tutuklu kaldığı maddi kaybının bilirkişi raporu ile tespit edilen 1914,25 TL net kazanç kaybı bulunduğu, davacı tarafından açılan başkaca bir maddi ve manevi tazminat davasının bulunmadığı, davacı adresinin mahkememiz yargı sınırları içinde bulunduğu anlaşılmakla davacının hukuki durumu mahkememizce değerlendirilerek aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

KARAR : Açıklanan nedenlerle;

1-Davacının maddi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 1.914,25 TL maddi tazminatın 05/04/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte hazineden alınarak davacıya verilmesine,

2-Davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile davacının haksız olarak tutuklu kaldığı süre, şahsi ve sosyal durumu dikkate alınarak takdiren 10.000,00 TL manevi tazminatın 05/04/2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı hazineden alınarak davacıya verilmesine, (yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına ve dava vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine)…Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.