Haksız yakalama, gözaltı ya da tutuklama ile ilgili dava açmak istiyorsanız, bu konuda uzman bir avukatın profesyonel yardımından faydalanmanızı önemle tavsiye ederiz.

Avukatlarımızdan bilgi almak için

E-mail: [email protected]


ÖZET: 2004 yılında tutuklanıp bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve beraat eden davacı için, 3.000,00 TL manevi tazminat ve 3.793,56 TL maddi tazminatın yakalanma tarihinden tarihinden itibaren (yıllık %9) yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir.

2006 yılında kesinleşen kararın kesinleşme şerhi davacıya tebliğ edilmediğinden,  2012 yılında açılan davanın süresinde açıldığı kabul edilmiştir.


 

gozaltı 2

 

GEREKÇELİ KARAR

DAVACI:…

DAVALI: MALİYE HAZİNESİ,

DAVA: Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat

DAVA TARİHİ : 04/07/2012 KARAR TARİHİ: 10/12/2013

Davacı vekilinin 04/07/2012 tarihli haksız tutuklama nedeniyle tazminat davası üzerine yapılıp bitirilen açık yargılama sonunda ,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekilinin Mahkememize vermiş olduğu 04/07/2012 tarihli dilekçe ile davacının İstanbul … Ağır Ceza Mahkemesinin 2004/… Esas sayılı dosyasında beraat ettiğini bu dosyadan davacının 04/07/2004 tarihinde yakalanıp gözaltına alındığını, 07/07/2004 tarihinde tutuklandığını,29/04/2005 tarihinde tahliye edildiğini, davacının haksız gözaltı ve tutuklulukta kaldığı günler için 20.000.00 TL. Maddi , 20.000.00 TL.de manevi olmak üzere toplam 40.000.00 TL. Tazminatın yakalama tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı hazineden alınarak davacıya verilmesini talep etmiştir. Davalı Hazine vekili cevap dilekçesinde davanın reddini istemiştir, Davacının sosyal ve ekonomik durum araştırması yapılmıştır, Celp edilen İstanbul … Ağır Ceza Mahkemesinin 2004/… Esas sayılı dosyasından ,davacının 04/07/2004 tarihinde gözetim altına alındığı ,07/07/2004  tarihinde tutuklandığı ve 29/04/2005 tarihinde tahliye edildiği ,28/12/2005 tarih,2004/228 Esas,2005/473 karar sayılı karar ile davacının da içinde bulunduğu sanıkların beraatine karar verildiği ,kararın sanık … yönünden 05/01/2006 tarihinde kesinleştiği, kesinleşmiş kararın sanık …veya vekiline tebliğine ilişkin dosyada bir tebligat evrakının bulunmadığı ve bu nedenle davanın süresinde açıldığı anlaşılmıştır, Bilirkişi tarafından düzenlenen 10/12/2013 tarihli rapora göre davacının haksız gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği günler için maddi tazminat kaybının 3.793,56 TL. olduğu rapor edilmiştir,

Toplanan tüm deliler karşısında bilirkişi raporu doğrultusunda davacının haksız gözaltı ve tutuklulukta geçirdiği günler için 3.793.56 TL. maddi tazminat ile davacının sosyal ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak takdiren 3.000.00 TL. Manevi tazminatın gözetim tarihi olan 04/07/2004 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı hazineden alınarak davacıya verilmesine ,davacının fazlaya ilişkin maddi ve manevi tazminat talebinin reddine karar verilmesi gerektiği, ayrıca davacı beraat ettiği dosyada kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden beraat kararının verildiği tarihte geçerli avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden hesaplanan 900.00 TL. maktu ücreti vekaletin gözetim tarihi olan 04/07/2004 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı hazineden alınarak davacıya verilmesine karar verilmesi gerektiği anlaşılmış, İddia makamı da bu doğrultuda mütalaada bulunmuş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

Hüküm ; Yukarıda açıklanan nedenlerle ; Davanın kısmen kabul ve kısmen reddi ile,

1- 3793.56 Tl maddi tazminatın gözetim tarihi olan 04/07/2004 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı hazineden alınarak davacıya verilmesine,

2-Davacının sosyal ve ekonomik durumu da nazara alınarak takdiren 3.000,00 Tl manevi tazminatın gözetim tarihi olan 04/07/2004 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı hazineden alınarak davacıya verilmesine,

3-Beraat kararının verildiği tarihte geçerli avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden 900,00 Tl ücreti vekaletin gözetim tarihi olan 04/07/2004 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı hazineden alınarak davacıya verilmesine,  (NOT: Yargıtay tarafından, beraat kararını veren mahkemece hükmedilmeyen vekalet ücretinin maddi tazminat olarak hükme bağlanması doğru görülmeyip hüküm bu yönden düzeltilmiştir.) …  oy birliği ile verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.10/12/2013