T.C.  İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
3. CEZA DAİRESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
İSTİNAF KARARI
Esas No : 2017/1665
Karar No : 2017/1603
İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ  : İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 13/04/2017
NUMARASI : 2016/286 (E) ve 2017/283 (K)
SANIKLAR : 1- MERCAN
2- ONUR
3- YILMAZ
VEKİLİ : Av. Davut ERKAN
SUÇLAR: Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız   Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama,
SUÇ TARİHİ : 01/05/2016
HÜKÜMLER : Beraat,
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA BULUNAN :  1-) Sanıklar müdafii  2-) Cumhuriyet savcısı Yerel Mahkemece verilen hükme karşı sanıklar müdafi ve Cumhuriyet Savcısı tarafından istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: 5271 sayılıCMK.nun 279.maddesi uyarınca dosya üzerinde yapılan ön incelemede,istinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından aynı Yasanın 280.maddesi gereğince işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;1-) Cumhuriyet savcısının sanıklar hakkında verilen beraat hükmünün bozulmasına yönelik istinaf nedenlerinin incelenmesinde; Mahkemenin verdiği beraat kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu anlaşıldığından, istinaf başvurusunda bulunan Cumhuriyet Savcısının ileri sürdüğü yazılı nedenleri yerinde görülmemiş olmakla, CMK’nın 280/1-a maddesi uyarınca İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,2-) Sanıklar müdafiinin vekalet ücretine yönelik sınırlı istinaf talebinin incelenmesinde;Sanık müdafiinin vekalet ücretine yönelik istinaf talep etmekte hukuki yararı olduğu görülmekle, CMK.nun 279.maddesine göre yapılan incelemede istinaf başvurusunun reddi nedenleri bulunmadığından aynı Yasanın 280. maddesi gereğincevekalet ücretine ilişkin işin esasına geçildi.02.01.2017 tarihinde Resmi Gazetede ilan edilerek yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14/4.maddesine göre “Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.” düzenlemesinin bulunduğu, yukarıda belirtilen sanıkların tamamının yargılama sırasında vekil ile temsil edildikleri ve lehlerine ayrı ayrı vekalet ücreti verilmesi gerektiği dosya kapsamından anlaşılmakla;  Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanıklar yararına hazine aleyhine ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi hukuka aykırı olup, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden ve 5271 sayılı Kanunun 303 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca düzeltilebilir nitelikte bir yanılgı olduğundan, istinaf yoluna başvurulan kararın hüküm fıkrasındaki vekalet ücretine ilişkin fıkrası çıkartılarak yerine “Sanıklar beraat ettiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T’nin 2. Kısmının 2. Bölümü gereğince 1.980 TL maktu vekalet ücretinin hazineden alınarak sanıklara ayrı ayrı verilmesine, ” şeklinde yazılmak suretiyle ,hükmün DÜZELTİLEREK İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE, sair kısımlarının aynen bırakılmasına,Dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine,CMK’nun 284 ve 286/2-f maddesi uyarınca kesin olmak üzere,26.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.