KARAR

(BERAAT)
DAVACI : K.H.
SANIK : A
SANIK : B
V EKİLİ : Av. ..
SUÇ : Öğrencilerin Toplu Olarak Bulundukları Binalara Girilmesine veya Orada Kalınmasına Engel Olma
SUÇ TARİHİ :
SUÇ YERİ :
KARAR TARİHİ :
Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında … Cumhuriyet Başsavcılığının … tarih ve .. sayılı iddianamesi ile Öğrencilerin toplu olarak bulundukları binalara girilmesine veya orada kalınmasına engel olma suçundan mahkememize kamu davası açıldığı anlaşılmakla mahkememizde yapılan yargılama sonunda;
Sanık A savunmasında “Eğitimdeki çarpıklıkları ve yanlışlıkları düşenerek ve bunu protesto amacıyla iddianamede belirtilen okulları kapatmak amacı gütmeksizin ve topluma mesaj vermek için her iki okulun da kapılarına asma kilit taktım, ancak her iki okulun diğer kapıları olduğunu ve ordan girilebileceğini biliyordum, eğitimi engellemek gibi bir düşüncem yoktu. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum beraatimi isterim cezalandırılmam cihitene gidilecekse lehime olan hükümlerinin uygulanmasını talep ederim, CMK 231 mad uygulanmasını istemiyorum, ayrıca okulların kapılarına zincirleme işini yapan ve asma kilit takan benim, arkadaşım B sadece yanımda bulunuyordu ” demiştir.
Sanık B savunmasında “Olay tarihinde arkadaşım A bana eğitimdeki yanlışlıkları ve bu konuda bunu protesto etmek maksatıyla okulun kapısına kilit vuracağını söyledi ve ben de okula giremeyeceğini söylediğimde okulun diğer kapısının olduğunu ve her hangi bir engelleme kastının olmadığını, öğrencilerin eğitimine engel olmak istemediğini söyledi, beraber ismi geçen okullara gittik, A zircir ve kilitle okulun ön kapısını kilitledi ben eyleme katılmadım, ve olay yerinden ayrıldık. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum, suçsuzum beraatimi isterim, cezalandırılmam cihetine gidilecekse lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim, CMK 231 mad uygulanmasını istemiyorum” demiştir.
Dosyadaki tüm bilgi ve belgeler, sanık savunmaları, tutanaklar birlikte değerlendirildiğinde, sanıklar hakkında her ne kadar A’nın öğrencilerin toplu olarak bulundukları binalara girilmesine veya orada kalınmasına engel olma suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; müsnet suçun kasten işlenen suçlardan olduğu, sanığın eyleminin eğitim sistemindeki çarpıklıkları ve yanlışlıkları protesto etmek amacıyla düşüncelerini açıklama niteliğinde olduğu, bu haliyle yüklenen suçun manevi unsurlarından olan kast unsurunun oluşmadığı, yine sanık B’nin diğer sanık A’nın düşüncelerini açıklama şeklindeki eylemine katılmadığı ve herhangi bir iştirakinin bulunmadığı anlaşılmakla, sanıkların beraatine dair aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.
Tüm bu gerekçeler Karşısında;
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçeye nazaran;
1- Sanık A’NIN her ne kadar eğitim ve öğretimi engellemek suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın olay yerine bırakmış olduğu yazı içerikleri itibariyle eyleminin öğrencilerin eğitimini engellemek olmayıp eğitim hayatındaki süreç içerisinde öğrencilerin okul içerisinde kapalı ortamda eğitim yapılmasının öğrencilerin hürriyetlerinin kısıtlanması olarak algıladığı ve bu konuda düşüncelerini açıklama bakımından daha önce kendisinin de öğrenim gördüğü ve olay yerinde okulun iki kapısı olduğunu bilmesine rağmen tek kapısına söz konusu yazı ve zinciri bağlayarak düşüncelerini açıkladığı, sanığın kastının öğrencilerin eğitimini engellemek olmayıp düşünceleri açıklama kapsamında kaldığı, bu haliyle sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurlarından olan kast unsurunun gerçekleşmediği mahkememizce kabul edilmekle müsnet suçtan BERAATİNE ,
2- Sanık B’nin diğer sanığın düşüncesini açıklama şeklindeki eylemine fiili bir iştirakinin olmadığı, sadece yanında bulunduğu ve suça iştirak kastının bulunmadığı anlaşıldığından üzerine atılı eğitimi engellemek suçundan BERAATİNE ,
Yapılan yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına,
Emanette kayıtlı suçta kullanılan eşyaların karar kesinleştiğinde eylemin suç teşkil etmemesi nedeniyle sanık A’ya iadesine,
Dair, yokluklarında karar verilenler yönünden kararın tebliğinden, yüzlerine karşı karar verilenler yönünden kararın tefhiminden itibaren 7 günlük süre içerisinde, mahkememiz kalemine doğrudan başvurup beyanın tutanağa geçirilmesi ya da yazılı dilekçeyle başvurması halinde ilgili Yargıtay nezninde TEMYİZ yasa yolu açık olmak üzere, temyiz edilmediğinde kararın kesinleceği de vurgulanarak, verilen karar açıkça okundu , usulen anlatıldı.