İSTANBULANADOLU (ikamet yeri) 

AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Tarih

DAVACI        : H… Ö… Ç… (Kimlik No: )

ADRES          : … Mah. … Cad. No:… Üsküdar-İSTANBUL

VEKİLİ          : Av. … – … Barosu – Sicil: 

ADRES          :

DAVALI        : Maliyesi Hazinesi

ADRES          : İl Muhamemat Müdürlüğü adresi

KONU            : CMK 141. Maddesine göre haksız koruma tedbirleri (yakalama-gözaltı) nedeniyle maddi ve manevi tazminat davasıdır.

 

OLAYLAR

  • Davacı, … Sendikası örgütlenme sekreteridir. 01.05.2012 günü davacı ve bir grup sendika üyesi, sendikanın aldığı karar gereği, 1 Mayıs İşçi Dayanışma Günü etkinliği kapsamında Taksim Meydanı’na giderek basın açıklaması yapmak üzere burada pankart açmışlardır. Saat 08:30 civarında, davacı ve yanındaki diğer sendika üyeleri, hukuksal hiçbir neden olmaksızın kolluk tarafından 2911 sayılı yasaya muhalefet ettikleri gerekçesiyle kolluk tarafından gözaltına alınmıştır.
  • Önce … Polis Karakolu nezaretinde tutulan davacı, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne sevk edilmiştir. Akşama doğru İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında tekrar ifadeleri alınan davacı saat 19:30 civarında serbest bırakılmıştır. Gözaltında tutulan davacının saat 18:00 civarında ifadesi alınmış ve hastane kontrollerinin ardından saat 22.00 sıralarında serbest bırakılmıştır. Tüm bu süreç yaklaşık 11 saat sürmüş, davacı bu süre boyunca özgürlüğünden yoksun kalmıştır.
  • Davacı hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/… sayılı soruşturma sonucunda, davacının eyleminin suç teşkil etmediğinden bahisle KYOD Kararı verilmiştir. Bu karar taraflarca itiraz yasa yoluna gidilmediğinden kesinleşmiştir. Kararın kesinleştiği tarafımıza tebliğ edilmemiş, tarafımızca dosya üzerinden yapılan araştırmada kararın davacı bakımından 03.06.2016 tarihinde kesinleştiği tespit edilmiştir.
  • MANEVİ TAZMİNAT: Dava konusu haksız gözaltıyla davacının; Anayasal sendikal haklarının ve ifade özgürlüğü hakkını kullanması engellenmiştir. Hukuka aykırı ve haksız gözaltı nedeniyle hürriyetinden yoksun bırakılması sonucu davacının manevi olarak zarara uğradığı, üzüntü, korku ve elem yaşadığı izahtan varestedir. Hiçbir suç işlememiş olmasına rağmen gözaltına alınması nedeniyle, davacının hukuka ve demokrasiye olan inancı da zarar görmüştür.
  • Haksız gözaltı tarihinde, davacının geliri asgari ücret düzeyindedir. Davacının yaşadığı üzüntünün ve manevi zararın karşılığı olarak mahkemece 10.000 TL manevi tazminata hükmedilmesini talep ederiz.
  • MADDİ TAZMİNAT: Davacı soruşturma aşamasında özel vekili aracılığıyla hukuki yardımdan faydalanmıştır. Avukatı hem Karakol hem de Savcılık aşamasında ifadelerde hazır bulunmuştur. Davacı ile avukatı arasındaki avukatlık ücret sözleşmesi gereği, davacı söz konusu soruşturma kapsamında aldığı hukuki yardım nedeniyle avukatına yasal faiziyle birlikte 750 TL vekâlet ücreti ödemek borcu altına girmiştir. Söz konusu vekalet ücreti … tarihinde serbest meslek makbuzu karşılığında avukata ödenmiştir.  (Serbest Meslek Makbuzu onaylı örneği ektedir.) Bu miktarın maddi tazminat olarak hüküm altına alınmasını arz ve talep ederiz.
  • SÜRE ve YETKİ: Karar 03.06.2016 tarihinde kesinleşmiştir. Kararın kesinleştiğine dair herhangi bir bildirimde bulunulmamış, kararın kesinleştiği tarafımızca re’sen araştırma ile öğrenilmiştir. İşbu dava, kesinleşme tarihinden itibaren 1 yıllık ve öğrenmeden itibaren 3 aylık yasal dava açma süresi içerisinde açılmıştır. Davacının ikametgâhı itibariyle Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi bu davada yetkili ve görevlidir.

HUKUKİ DAYANAK          : Anayasa, AİHS, CMK 141 vd.

DELİLLER                           :

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/… sayılı soruşturma evrakı, dosya içerisinde bulunan yakalama ve gözaltı tutanağı, Sevk/Serbest Bırakma Tutanağı, İfade tutanağı ve hastane raporları
  • Ekli Avukatlık Ücret Sözleşmesi, Serbest Meslek Makbuzu

İSTEM SONUCU     : Davacımızın kabulü ile 10.000 TL manevi tazminat ve 750 TL maddi tazminatın (Not: Maddi tazminat olarak gözaltında geçirilen süre boyunca çalışamamaktan kaynaklı  gelir kaybı talep edilebilir. Kişi işsizse asgari ücret üzerinden hesaplanır.)  haksız yakalama tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı Hazine’den alınarak davacıya verilmesine, yargılama giderleri ve dava vekâlet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Av. ….