Okumakta olduğunuz yazı ile ilgili bir davanız varsa, bu konuda uzman bir avukatın profesyonel yardımından faydalanmanızı önemle tavsiye ederiz.

Haksız yakalama, gözaltı veya tutuklama nedeniyle hükmedilen tazminatları, karar temyiz edilip Yargıtay’a gönderilmiş olsa dahi tahsil etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Avukatlarımızdan bilgi almak için

E-mail: [email protected]


ÖZET: 136 gün tutuklu kaldıktan sonra hakkında takipsizlik kararı verilen davacıya, 3.348,98 TL maddi tazminat ile 4.500,00 TL manevi tazminatın, yakalanma tarihinden tarihinden itibaren (yıllık %9) yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir.


 

… AĞIR CEZA MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

DAVA : Haksız Tutuklanmadan Kaynaklanan Tazminat

KARAR TARİHİ : 08/12/2015

Yukarıda açık kimliği yazılı davacı vekili tarafından davalı maliye hazinesi aleyhine mahkememize açılan haksız tutuklanmadan kaynaklanan tazminat davasının yapılan açık yargılamasının sonunda.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı … vekili Av.Davut Erkan  dilekçesi ile müvekkilinin … Cumhuriyet Başsavcılığının 2012/…  soruşturma sayılı dosyasında 03/11/2012 tarihinde gözaltına alındığı 19/03/2013 tarihine kadar da tutuklu kaldığını, soruşturma dosyasında hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verildiğini ve kararın kesinleştiğini, 10.000 TL maddi, 40.000 TL manevi olmak üzere toplam 50.000 TL tazminat talep etmekle dilekçe yukarıdaki esasa kaydedilerek yargılama yapılmıştır.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ-KABUL: Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; davacının … suçu isnadıyla… Cumhuriyet Başsavcılığınca 03/11/2012 tarihinde gözaltına alındığı ve … Sulh Ceza Mahkemesinin 2012/… sorgu nolu kararı ile 03/11/2012 tarihinde tutuklandığı,19/03/2013 tarihinde CMK’nın 103/2 maddesi gereğince resen tahliye edildiği, … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/… soruşturma ve 2014/… sayılı kararı ile kovuşturmaya yer olmadığına dair karara hükmolunduğu, kararın davacı vekili Av. Davut Erkan’a 10/09/2014 tarihinde kalemde tebliğ edildiği, takipsizlik kararına itirazın bulunmadığı, davacının … İli dahilinde bulunduğu ve ikamet ettiği anlaşıldığından mahkememizin yetkili ve görevli olduğu, tazminat hukukunun genel hükümlerine göre yürütülen davada mahkememizin gösterilen delillerle bağlı olduğu, asgari ücret üzerinden maddi tazminata hükmedilmesi durumunda yapılacak hesaplamada hafta sonu, dini ve milli bayram tatilleri nedeniyle indirim yapılamayacağı, (Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 20/11/2012 tarih, 2012/24068 Esas ve 2012/24561 karar sayılı ilamı), davacı vekili Av .Davut Erkan’ın vekaletnamesinde haksız tutuklama nedeniyle tazminat davası açmaya dair özel yetkisinin bulunmadığı ancak davacının vekaletnamesinin devam ettiğine dair beyanının olduğu, davacı tarafından maddi tazminata ilişkin iddiasını ispatlayacak herhangi bir delil ile gelir durumunu gösterir bir belge ibraz edilmediği, bu durumda davacının tutuklu kaldığı süre içindeki gelirinin 16 yaşından büyükler için belirlenen net asgari ücrete göre hesaplanması gerektiği, Yargıtay uygulamaları da gözetilerek hafta sonu ve tatiller de dahil edilmek suretiyle yapılan hesaplamanın kabulü gerektiği, davacı sanığın toplam 136 gün tutuklu kaldığı, davacı aleyhine mahsup durumunun oluşmadığı da değerlendirilerek, mahkememizin talimatı sonrası resen seçilen bilirkişinin 30/01/2015 tarihli raporu da dikkate alınarak davacı sanık hakkında 3.438,98 TL maddi tazminata, manevi tazminatın ise davacının sosyal ve ekonomik durumu,tutuklanmasına neden olan olayın cereyan tarzı, tutuklanma tarihi ile tazminat davasının kesinleştiği tarihe kadar eline geçecek parasal değer ve hak ve nesafet kuralları dikkate alındığında davacı hakkında 4.500 ,00 TL manevi tazminata , hükmedilen tazminatlara haksız tutuklama tarihi olan 03/11/2012 tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına , davacı hakkında hükmedilen maddi ve manevi tazminatların davalıdan alınarak davacıya verilmesine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklanan nedenlerle, 3.348,98 TL maddi tazminat ile 4.500,00 TL manevi tazminatın davalıdan alınıp davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin taleplerin reddine, hükmedilen tazminatlara tutuklama tarihi olan 03/11/2012 tarihinden itibaren (yıllık %9) yasal faiz uygulanmasına, Yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına, … oy birliği ile verilen karar verildi .08/12/2015.