Haksız yakalama, gözaltı ya da tutuklama ile ilgili dava açmak istiyorsanız, bu konuda uzman bir avukatın profesyonel yardımından faydalanmanızı önemle tavsiye ederiz.

Avukatlarımızdan bilgi almak için

E-mail: [email protected]


ÖZET: “Davacının kolluk tarafından kanuna uygun olarak yakalanıp, bir süre gözaltında tutularak olaya ilişkin ifadesi alındıktan sonra, serbest bırakıldığı ve daha sonra beraatine hükmedildiği; CMK 141 vd maddelerinde yazılı şartların davacı yönünden gerçekleştiği, bu nedenle uğranıldığı iddia edilen maddi ve manevi zararla ilgili makul bir tazminata hükmedilmesi gerektiği…”


 

gözaltı

YARGITAY 12. Ceza Dairesi Esas no: 2014/4683 Karar no: 2014/18934

Dava: Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat
Hüküm: Davanın reddi

Davacının tazminat talebinin reddine ilişkin hüküm, davalı vekili ve davacı vekili tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Yapılan incelemeye, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, incelenen dosya kapsamına göre, davacı vekili ve davalı vekilinin, sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Davacının dolandırıcılık suçu kapsamında kolluk tarafından 05.08.2010 tarihinde kanuna uygun olarak yakalanıp, bir süre gözaltında tutularak olaya ilişkin ifadesi alındıktan sonra, serbest bırakıldığı ve daha sonra hakkında tazminat talebinin dayanağı olan Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesinin 2010/608 esas sayılı ceza dava dosyasında atılı dolandırıcılık suçundan yürütülen kovuşturma sonunda 03.11.2011 tarihinde 2011/730 sayılı kararla beraatine hükmedildiğinin anlaşılması karşısında; koruma tedbirleri nedeniyle tazminat verilmesine ilişkin 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 141/1 ve devamı maddelerinde belirtilen şartların davacı yönünden gerçekleştiği, bu nedenle uğranıldığı iddia edilen maddi ve manevi zararla ilgili makul bir tazminata hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden, dosya kapsamına uygun düşmeyen yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi, … İsabetsiz olup, davalı vekili ve davacı vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi gereğince davanın reddine ilişkin hükmün BOZULMASINA, 29.09.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.