isci

… İŞ MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
DAVA : Alacak
Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak davasının açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili Mahkememize vermiş olduğu dilekçe ile müvekkilinin davalıya ait işyerinde … tarihinden … tarihine kadar çalıştığını, iş akdinin davalı tarafından haksız ve ihbarsız olarak feshedildiğini beyan ederek, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının toplamı olan …-TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde; Davacının müvekkili şirkette 20/05/2008 tarihinde çalışmaya başladığını, vasıfsız işçi olarak asgari ücret ile çalıştığını, davacının … tarihinde yıllık iznini kullanmak istediğini beyan ettiğini, müvekkil şirketçe … – … tarihleri arasında kendisine izin verildiğini, izin süresinin bitimi olan … tarihinde işbaşı yapması gerekirken mazeretsiz olarak işbaşı yapmadığını, bunun üzerine davacı hakkında işe devam etmeme tutanakları tuttuklarını ve 28 Temmuz tarihine kadar işbaşı yapmadığını ve mazeret de bildirmediği görüldüğünden iş akdinin ….Noterliğinin 28 Temmuz 2010 tarih ve 23250 yevmiye sayılı ihtarnamesiyle İş Kanununun 25.maddesine göre feshedildiğini, davacı vekilinin kıdem ve ihbar tazminatlarına karşılık müvekkili şirket tarafından davacıya … TL ödendiğini beyan ettiğini, oysa müvekkili şirket tarafından davacının işten çıkarılmasının söz konusu olmadığından kendisine kıdem veya ihbar tazminatı ödenmesinin söz konusu olmadığını, davacının … tarihinde yıllık iznine ayrılırken müvekkili şirket yetkilisinin yıllık izninde memleketine gideceğini ve paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek borç para talep ettiğini, bunun üzerine yöneticinin kendisine borç olarak …-TL ödeme yapıldığını, yani davacıya ödenen meblağın borç olarak verilmiş olduğunu, kıdem veya ihbar tazminatı ödemesinin söz konusu olmadığını, davacının kendisine ödenen bu meblağın tamamını iade etmediğini, sadece kredi kartı hesabında …-TL bulunduğunu beyan ederek banka kartını ve şifresini müvekkili şirket yetkilisine vermek suretiyle paranın buradan çekilmesini talep etmiş ve bu suretle almış olduğu borcun bir kısmını iade ettiğini beyan ederek davanın reddini talep etmiştir.
Tarafların delilleri toplanıp tanıkları dinlenmiştir.
Toplanan delillere göre davacının davalıya ait işyerinde 2 Yıl 1 Ay 10 Gün çalıştığı, davacının işyerinde diğer işçileri örgütlediği gerekçesi ile işveren tarafından işten çıkarılmak istendiği, bunun üzerine davacının izine ayrılmak istediğini belirttiği, iznini memleketinde geçireceğini belirttiği, davalı işvereninin izin dönüşü davacının ilişiğini keseceğini ve tazminatlarını ödeyeceğini söylediği, hatta davalı işverenin davacının tazminatlarını banka hesabına yatırmak için usulsüz bir şekilde davacının banka kartını ve şifresini alıp davacının banka hesabına para yatırıp çektiği, iş aktinin bu şekilde davalı işveren tarafından haksız ve ihbarsız olarak feshedildiği anlaşıldığından davacının kıdem ve ihbar tazminatı talep hakkının doğduğu anlaşılmıştır.
Davacının hakettiği alacakların miktarı konusunda alınan bilirkişi raporunun Mahkememizce değer verilen 1. Şıkkın da …-TL kıdem tazminatı, …-TL ihbar tazminatı alacaklarının bulunduğu hesaplanmış olup; ıslah dilekçesi dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.
HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Davanın kabulüyle;
… TL Kıdem tazminatının fesih tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faiziyle
…TL İhbar tazminatının dava tarihinden itibaren yasal faizi ile  davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine.

Yargıtay nezdinde temyiz edebilecekleri ihtar edilerek karar verildi.