Teminat senedi – Senedin arkasına yazılan kayıt

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/20008 KARAR NO : 2012/27470 TARİHİ : 16/12/2010 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten […]

İcra Hukuku

İcra Hukuku, bir hakkın yerine etirilmesini veya bir alacağın tahsilini amaçlayan hukuk dalıdır. Mahkeme kararıyla sabit olmuş alacaklar veya bono (senet) yahut çek gibi belgeye bağlı alacakların yanısıra herhangi bir belgeye bağlanmamış alacaklar da icra kanalıyla tahsil edilebilir. İcra takibi; kira borcunun, nafakanın veya başka bir alacağın ödenmesi; bir malın teslimi, anne veya babann çocukla […]