İş Güvencesi, Geçersiz Fesih ve İşe İade Davası

İş Güvencesi, Geçersiz Fesih ve İşe İade Davası Ekonomik kriz zamanlarında, işverenler iş maliyetlerini düşürmek isterler. Ve genelde bunun için başvurdukları ilk yol, işçi sayısını azaltarak aynı işi daha az işçiye yaptırmak böylece işçi ücretlerinden tasarruf etmektir. İşten çıkarmalara karşı en önemli hukuksal araçlardan biri işe iade davalarıdır. İş Kanunu’nun 18. maddesinde iş güvencesi hükümleri […]

KHK İHRAÇLARININ İPTALİ DAVASINDA İLK KARAR VERİLDİ

Kaynak: hukukmedeniyeti.org 672 Sayılı KHK ile ihraç edilenler tarafından İdare Mahkemesine açılan davada ilk karar verildi. Davacı öğretmen, 672 sayılı KHK kapsamında Resmi Gazetede yayınlanan Listede adının yer aldığını , neyle suçlandığını bilmediğini, Fetö ile hiçbir irtibatının bulunmadığını belireterek çen sürelere ait zararının giderilmesini ihraç işleminin iptali ile açıkta geçen sürelere ait zararının giderilmesin talebiyle […]

Iş Hukuku

İşçi-İşveren ilişkisinin kurulması aşamasında İş Sözleşmesinin düzenlenmesi, İş Sözleşmesinin feshi durumunda taraflar arasında doğabilecek her nevi uyuşmazlığın uzlaşma veya dava yoluyla çözümü, Kıdem ve İhbar Tazminatına ilişkin davalar, İşe İade Davaları, İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan davalar, Hizmet Tespiti davaları, Sendikal Tazminat veya Kötüniyet Tazminatı Davaları, başta olmak üzere Hizmet İlişkisinden doğan her tür […]

Şirketlerde Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması – Aralanması Yargıtay Kararı

YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/4903 KARAR NO : 2013/6314 TARİHİ : 19/02/2013 Taraflar arasındaki kayıt kabul davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı vekili, müvekkilinin davalı müflis İs-Ka A.Ş.’de belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmış olmasına rağmen, sigorta primlerinin dava dışı […]

35’e göre tebligat- Usulsüz tebligat

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/18371 KARAR NO : 2013/6622 DAVA : Davacı, uğratılan kurum zararının tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T […]

Primlerin zamanında ödenmemesinin sonuçları- İşçinin iş görmekten kaçınma ve haklı nedenle fesih hakkı

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/2219 KARAR NO : 2012/16640 ÖZET : Primlerin gününde ödenmemesi halinde işçinin Kanun’un 24/ II (e) bendi uyarınca iş sözleşmesini haklı olarak feshetmesi mümkündür. Yine prim ödemelerinin yirmi gün ve daha fazla süreyle ödenmemiş olması halinde işçinin aynı yasanın 34. maddesine göre iş görmekten kaçınma hakkı söze konu olur. DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. […]

Organik bağ ve birlikte istihdam durumunda müşterek müteselsil sorumluluk

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ – GEREKÇELİ KARAR DAVA : Kayıt Kabul Mahkememizde görülmekte bulunan Kayıt Kabul davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekilinin 16/06/2010 harç makbuzu tarihli dava dilekçesinde özetle, Müvekkilinin müflis şirket X A.Ş ye ait bulunan işyerinde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile işçi olarak çalıştığını, fakat sigorta primlerinin Y Ltd adına yatırıldığını, […]

Kıdem ihbar tazminatı örnek karar

… İŞ MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR DAVA : Alacak Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak davasının açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili Mahkememize vermiş olduğu dilekçe ile müvekkilinin davalıya ait işyerinde … tarihinden … tarihine kadar çalıştığını, iş akdinin davalı tarafından haksız ve ihbarsız olarak feshedildiğini beyan ederek, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının toplamı olan …-TL’nin davalıdan […]