tokmak

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ – GEREKÇELİ KARAR

DAVA : Kayıt Kabul

Mahkememizde görülmekte bulunan Kayıt Kabul davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekilinin 16/06/2010 harç makbuzu tarihli dava dilekçesinde özetle, Müvekkilinin müflis şirket X A.Ş ye ait bulunan işyerinde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile işçi olarak çalıştığını, fakat sigorta primlerinin Y Ltd adına yatırıldığını, İstanbul .. Asliye Ticaret Mahkemesince … tarihinde .. E.sayılı dosyasında her iki şirket için aynı karar ile iflasa hükmedildiğini, X A.Ş nin tasfiye işlemlerinin İstanbul ..İflas Müdürlüğü ,Y Ltd nin tasfiye işlemlerinin İstanbul .. İflas Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini, müvekkilinin alacağının X A.Ş’nin iflas masasına alacak olarak kaydedildiğini ancak alacağın iflas idaresi tarafından X A.Ş işçisi olmadığı gerekçesi ile reddedildiğini, söz konusu şirketlerin hem ortaklarının hem de yöneticilerinin aynı kişiler olduğunu, faaliyet konularının ve yerlerinin de aynı olduğunu her ne kadar kağıt üzerinde iki ayrı şirket olarak gözükse de aslında tüm işçilerin tek bir üretim ve yönetim organizasyonu içerisinde ve aynı işyerinde çalıştıklarını,çoğu işçinin primlerinin X A.Ş adına yatırılmakta iken sonradan Y Ltd adına yatırılmaya başlandığını, bu hususun SSK hizmet dökümleri ve sendika üye fişlerinden açıkça belli olduğunu, iki ayrı tüzel kişilik kurulup, işçilerin bazısının pasif durumda ve tabela şirketinde işçi olarak gösterildiğini, Y Ltd işçisi olarak kuruma bildirilen kişilerin esasen imalatta X A.Ş faaliyet alanında çalıştıklarını, 40 kişi üzerinde işçi çalıştıran bir işyerinin üzerine kayıtlı herhangi bir malvarlığının bulunmadığını, şirketin muhasebesinin tek elden tutulup ,hukuki ve mali işlemlerinin tek elden yürütüldüğünü , müvekkilinin Z Sendikası üyesi olduğunun sendikadan istenecek üyelik fişinden anlaşılacağını, müflis X A.Ş yetkilisi …’ in  davacının X A.Ş işçisi olduğunu ve alacalarının bulunduğunu kabul ettiğini, bu nedenlerle alacağın kabulü ile iflas masasına kaydedilmesine, sıra cetvelinin buna göre düzeltilmesine ,dava sonuçlanıncaya kadar tedbiren davanın kabulü halinde müvekkile ödenmesi gerekecek payın geçici dağıtıma dahil edilmeyerek İflas Müdürlüğünce ayrılmasına, vekalet ücreti, harç ve yargılama giderlerinin davalıya tahmiline karar verilmesini talep ettiğini bildirmiştir.
Davalı İstanbul …İflas Müdürlüğüne dava yöneltilmiş, fakat herhangi bir cevap verilmemiştir.
Dava uygulamada bilinen ismi ile Kayıt Kabul davasıdır.Dava dilekçesinin içeriğinden anlaşılacağı üzere kısaca davacı müflis şirkette belirsiz süreli iş akdiyle çalıştığını, ve bu hizmetinden dolayı alacağının var olduğunu beyanla müflis şirketin iflas ve tasfiyesini yürüten iflas idaresine başvurmuş ancak iddia olunan alacak masaya kaydedilmiş, davacı bunun üzerine bu davayı açmıştır. Davacının müflis şirkette hizmet akdi ile çalıştığı doğrultusunda kurumlardan gerekli belgeler istenmiş ve davacının şirkette işçi statüsüyle çalıştığı hususu belirlenmiştir. Hizmet yaptığı bu döneme ait iddia ettiği ve masaya yazılmasını istediği alacağının tespiti bakımından oluşturulan bilirkişi heyeti marifetiyle incelemeye yatırılmış alınan … tarihli raporda bilirkişiler hem davacının davalı şirketteki hizmet ilişkisini değerlendirmişler, yapılan hesaplama sonundada davacının hizmet akdi ile çalıştığı dönemde davalı şirketten … TL alacaklı olduğu belirlenmekle bu alacağı iflas masasına sıra cetveline yazılması gerektiği kanaatiyle aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:
1-Davanın kabulü ile … TL alacağın KABULÜ ve bunun X  A.Ş nin halen yürütülmekte olan iflas masasına kaydına,
Dair yasa yolları açık olmak üzere verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı açıkça okunup anlatıldı.