İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
Esas No: 2011/18021
Karar No: 2012/1620
Karar Tarihi : 26/01/2012
ÖZET:  5510 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen 59/7. maddesinde ise kamu kurum ve kuruluşlarının “denetim elemanlarınca” yapılan denetimlerde elde edilen tespitlere göre davalı idareye yapılan bildirimlerin esas alınarak işlem yapılabileceği açık şekilde belirtilmiş ise de, yasada sayılan bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmediğini hususunun açıkça ortaya konulması ve bu durumun hukuken kabul edilebilir belgeler ile kanıtlanması gerekmektedir. Bu durumda, B. İlçe Emniyet Müdürlüğü elemanlarınca yapılan denetimler sonucu, davacının yanında çalıştığı ileri sürülen kişilerin, gerçekten çalışıp çalışmadığı konusunda, davalı kurum elemanlarınca somut bir tespit yapılmaksızın, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
İSTEMİN ÖZETİ : Davacı şirkete ait işyerinde işçi çalıştırılmaya başlandığı halde 5510 sayılı Kanun’un 8. maddesine aykırı olarak işe giriş bildirgelerinin süresi içerisinde verilmemesi ve aynı kanunun 86. maddesi gereği aynı sigortalılar için aylık hizmet prim belgesinin verilmemesinden dolayı, Kanun’un 102. maddesi uyarınca davacı şirkete 5.832,00 TL idari para cezası verilmesine ilişkin 20.04.2010 tarih ve 5.302..739 sayılı işleme karşı yapılan itirazın reddine dair SGK Başkanlığı B Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’nün 27.05.2010 tarih ve 2010/50 no’lu komisyon kararının iptali istemiyle açılan davanın reddine ilişkin olarak İ. İdare Mahkemesi Hakimliği ’nce verilen …/2011 günlü ve E:2010/…, K:2011/… sayılı karara karşı davacı tarafından, dilekçede belirtilen iddialarla itiraz edilerek kararın bozulması istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : İtirazın reddi gerektiği savunulmaktadır.
KARAR
Karar veren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü:
Dava, davacı şirkete ait işyerinde işçi çalıştırılmaya başlandığı halde 5510 sayılı Kanun’un 8. maddesine aykırı olarak işe giriş bildirgelerinin süresi içerisinde verilmemesi ve aynı kanunun 86. maddesi gereği aynı sigortalılar için aylık hizmet prim belgesinin verilmemesinden dolayı, Kanun’un 102. maddesi uyarınca davacı şirkete 5.832,00 TL idari para cezası verilmesine ilişkin …2010 tarih ve … sayılı işleme karşı yapılan itirazın reddine dair SGK Başkanlığı B. Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’nün …2010 tarih ve 2010/… no’lu komisyon kararının iptali istemiyle açılmıştır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 8.maddesinde “İşverenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür.”, 86.maddesinde “İşveren bir ay içinde 4 üncü ve 5 inci maddeye tâbi çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların; a) Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını, b) 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını, c) Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakiler için en geç Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, onbeş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.” hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Kanun’un 102.maddesinin a/2 bendinde “ 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirgenin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.” Aynı maddesinin “c” bendinde de “86 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri, Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için; 4) Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.” hükmü yer almaktadır.
Anılan Kanun’un 59. maddesinin 1.fıkrasında “Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin işlemlerin denetimi, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurları eliyle yürütülür.”, 7.fıkrasında da “Kamu idarelerinin denetim elemanları, kendi mevzuatı gereğince işyerlerinde yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler sırasında, çalıştırılanların sigortalı olup olmadığını da tespit ederek, sigortasız çalıştırılanları Kuruma bildirmek zorundadır. Bu kurumlar ayrıca kendi mevzuatları gereğince yaptıkları inceleme ve tespitler sırasında bu Kanuna göre sigortalı sayılanların prime esas kazançlarının veya sigortalı gün sayılarının eksik bildirilmesi sonucunu doğuran tespitlerini de en geç bir ay içinde Kuruma bildirirler. Kurum, bu bildirimleri esas almak üzere gerekli yasal işlemi yapar. İlgililerin itiraz hakları saklıdır.” kuralına yer verilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden; … adresinde bulunan davaya ait işyerinde (cafe) B. Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından …2010 tarihinde denetim yapıldığı, yapılan denetimde B ve C isimli çalışanların sigortasız olarak çalıştıklarının tespit edildiği, yapılan tespit üzerine davalı kuruma yazı yazıldığı, davalı kurumun söz konusu işçilere ait işe giriş bildirgeleri ve aylık hizmet prim bildirgelerini süresi içerisinde Kuruma vermediği saptanan davacı şirket hakkında Kanun’un 102. maddesi uyarınca 5.832,00 TL idari para cezası verilmesine ilişkin …2010 tarih ve … sayılı işlemin tesis edildiği, bu işleme karşı davacının yaptığı itirazın da SGK Başkanlığı B Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’nün …2010 tarih ve 2010/… no’lu komisyon kararı ile reddedilmesi üzerine bu işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır.
5510 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen 59/7. maddesinde ise kamu kurum ve kuruluşlarının “denetim elemanlarınca” yapılan denetimlerde elde edilen tespitlere göre davalı idareye yapılan bildirimlerin esas alınarak işlem yapılabileceği açık şekilde belirtilmiş ise de, yasada sayılan bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmediğini hususunun açıkça ortaya konulması ve bu durumun hukuken kabul edilebilir belgeler ile kanıtlanması gerekmektedir.
Bu durumda, B. İlçe Emniyet Müdürlüğü elemanlarınca yapılan denetimler sonucu, davacının yanında çalıştığı ileri sürülen kişilernin, gerçekten çalışıp çalışmadığı konusunda, davalı kurum elemanlarınca somut bir tespit yapılmaksızın, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin itirazının kabulü ile İstanbul 8. İdare Mahkemesi Hakimliği’nin kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan yargılama gideri ile  vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, kararın taraflara tebliği için dosyanın mahkemesine iadesine 26.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.