harcıraj

MALATYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2013/567 KARAR NO : 2013/725

İSTEMİN ÖZETİ : Davacının Malatya İli, Doğanyol İlçesi’nde 657 sayılı Yasanın 4/B. maddesi kapsamında sözleşmeli ziraat mühendisi olarak görev yapmakta iken Malatya Merkez Karagöz Köyü’ne naklen atanması nedeniyle tarafına sürekli görev yolluğu ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair 31.01.2012 tarih ve 2069 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada dava konusu işlemin; Anayasanın “Çalışma Hakkı ve Ödevi” başlıklı 49. maddesinde, çalışmanın herkesin hakkı ve ödevi olduğu, Devletin çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağının hüküm altına alındığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B. maddesinde; sözleşmeli personelin Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri olduğunun belirtildiği, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 2. maddesinde, sözleşmeli personelin, mevzuatına uygun olarak birinci maddede belirtilen kuruluşlarda sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu görevlileri olduğuna yer verildiği, 4. maddesinde personelin sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamayacağı, görev yeri dışında geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderlerinin 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde hesaplanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtileceği, sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmeyeceği hükmünün getirildiği, 2010 yılı hizmet sözleşmesinin 6. maddesinin 3. fıkrasının son cümlesinde de, sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmeyeceği yönünde düzenleme getirildiği, temel ve asli fonksiyonları kamu hizmetini yürütmek olan kamu görevlilerinin, kamu hizmetinin iyi işlemesi için ya kendi isteklerine dayalı olarak, ya da re’sen kanunlarda yer alan kurallar çerçevesinde, yetkili idari makamlarca bulundukları yerden başka bir yere atanabildikleri, bu atamaya bağlı olarak da yeni görev yerlerinde göreve başlayabilmek için bazı giderler yapmak zorunda kaldıkları, yolluk ödemesinin, kamu hizmetinin gerektirdiği durumlarda bu hizmet için görevlendirilen kişilerin katlanacakları giderleri karşılamak üzere yapılan parasal ödemeyi içeren bir idari işlem olduğu, atama işlemi sonucunda görev yeri değişen kamu görevlisinin karşı karşıya kaldığı külfetin kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanması nedeniyle, Kanun koyucu tarafından bu külfetin kamuca karşılanması amacıyla yasal düzenlemeler yapıldığı, 29.03.2009 günlü 27184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 5. maddesi ile söz konusu Esaslara Ek 3. madde eklenerek, sözleşmeli personelin belirli şartları taşıması koşuluyla naklen atanmasına yönelik düzenlemenin getirildiği, anılan Esaslar ile günün gelişen koşullarına uygun olarak belirli durumlarda sözleşmeli personele nakil olanağı tanınması nedeniyle, görev yeri değişen personele bu esnada katlandığı zorunlu giderlerin karşılığı olarak yolluk ödenmesi gerektiğinin açık olduğu, Nitekim Danıştay 5. Dairesinin 25.06.2010 tarih ve E:2010/683 sayılı kararıyla, sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenmeyeceği yönünde düzenleme getirilmesine yönelik 2010 yılı hizmet sözleşmesinin ilgili maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği, bu nedenle, sözleşmeli personel olan davacının 6245 sayılı Kanunun hükümlerinden yararlandırılması ve bu suretle sürekli görev yolluğunun tarafına ödenmesi gerektiğinden, davacının bu yöndeki talebinin reddi yolundaki dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptali ile hak ettiği yolluğun yasal faiziyle birlikte ödenmesine ilişkin Malatya İdare Mahkemesinin 18/01/2013 gün ve E:2012/592, K:2013/78 sayılı kararının; idarenin bir kamu kurumu olduğu, mevzuat hükümleri içerisinde işlem yapabildiği, bu nedenle davacının sürekli görev yolluğu talebinin gerek hizmet sözleşmesi, gerekse Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara aykırı olması nedeniyle karşılanmasının mümkün olmadığı, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü görüşünün de bu yönde olduğu ileri sürülerek bozulmasına karar verilmesi istenmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Cevap verilmemiştir

Hüküm veren MALATYA Bölge İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü:

İtiraz dilekçesinde ileri sürülen iddialar bozulması istenilen mahkeme kararının “İptal-Kabul” kısmı yönünden dayandığı gerekçeler karşısında yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, Malatya İdare Mahkemesinin 18/01/2013 tarih ve E:2012/592, K:2013/78 sayılı kararının “iptal ve kabule” ilişkin kısmına yapılan itirazın reddine, anılan kararın bu kısmının onanmasına, … işbu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Mahkememizden karar düzeltme isteme yolu açık olmak üzere 29/05/2013 tarihinde oybirliği yle karar verildi.