T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/20008
KARAR NO : 2012/27470
TARİHİ : 16/12/2010

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından 01.01.2010 vade tarihli 150.000,00-TL. bedelli bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine geçildiği, borçluya örnek 10 numaralı ödeme emri tebliği üzerine adı geçen vekilince İİK. nun 168/3.maddesinde öngörülen yasal beş günlük sürede icra mahkemesine yapılan başvuruda dayanak bononun teminat senedi olup, bu hususun senedin arkasında açıklandığını, kambiyo senetlerine mahsus yol ile takip yapılamayacağı ileri sürülerek takibin iptaline karar verilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.
İcra takibine dayanak yapılan bononun arkasında yapılan açıklamada, senedin vade ve miktarları belirtilen 12 adet çek ile ödeneceğinin kararlaştırıldığı ve bu şekilde şarta bağlandığı tespit edilmiştir. Senet arkasında yapılan bu açıklama karşısında bononun TTK. nun 688/2.maddesinde öngörülen “kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödemek vaadini” taşımadığı ve tahsilinin şarta bağlandığı görülmektedir.
Bu durumda, şartın gerçekleşip gerçekleşmediği ve alacağın tahsil edilip edilmeyeceği yargılamaya muhtaç olup, mahkemece İİK. nun 170/a maddesi gereğince itiraz kabul edilerek takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.’nun 366. ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA) , ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/09/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.