GEREKÇELİ KARAR

DAVACI : K.H.
KATILAN : T A.Ş
VEKİLİ :
SANIK : E
VEKİLİ : Av.
SUÇ : Zimmet, Görevi Kötüye Kullanmak
SUÇ TARİHİ : ..
KARAR : BERAAT-TECİL
Yukarıda açık kimliği ve suçu yazılı sanık hakkında K. C.Başsavcılığının … tarih, … Esas, … Soruşturma sayılı iddianamesi ile mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık duruşmaları sonunda;
İDDİA :
K. C.Başsavcılığının ..tarih, … Esas, … Soruşturma sayılı iddianamesi sanık E hakkında Zimmet, Görevi Kötüye Kullanma suçlarından TCK 247/1,43/1, 257/1, 43/1,53 mad. uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır.
C.Savcısı esas hakkındaki mütalaasında :
” Dosya kapsamı ve toplanan delillere göre, sanığın suç tarihinde T. A.Ş  satış müdürlüğünde memur olarak çalıştığı, 4046 sayılı 150 mad. gereğince memur gibi cezalandırılan kişilerden olduğu, görevi sırasında …-…tarihleri arasında yolculardan rezervasyon değişikliği, iptali bagaj ücreti gibi kalemlerden toplam… TL eksik tahsil ettiği, yine …-… tarihleri arasında .. adet biletten fazla iade sonucu … TLsi olmak üzere toplam … TL’sini zimmetine geçirdiğinden bahisle açılan kamu davasına sanığın savunmasına ve bilirkişi raporlarına göre eylemin zimmet niteliğinde olmayıp, sanığın ihmalinden kaynaklandığını bu nedenle sanığın TCK 251/2, 53/1 mad. gereğince görevi ihmal suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi …” talebinde bulunmuştur.
SAVUNMA :
SANIK İFADESİNDE : Yazılı savunmamda belirttiğim gibi .. yılından itibaren psikolojik tedavi görmeye başladım, daha sonra çalışamayacağıma dair hakkımda rapor tanzim edildi ve çalışmış olduğum kuruma bu raporu sunarak bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ettim ancak kurum bu durumda bana tazminat ödemek durumunda kalacağından dolayı raporumu işleme koymadı. Giderek hastalığım ilerledi ve yaptığım işleri karıştırmaya başladım. İş yerime verilen zarar …-TL olarak belirlenmiş anca ben çalıştığım sırada…-TL maaş alıyordum. Zimmetime para geçirmem ve bilerek evraklar üzerinde usulsüz işlem yapmam söz konusu değildir, bu sebeplerle beraatime karar verilmesini talep ediyorum, dedi.
DELİLLER, DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ve KABUL : T.  A.O.’nun yazılarından sanık E’nin olay tarihi olan … ila … tarihleri arasında T A.Ş … Şubesi satış müdürlüğünde memur olarak görev yaptığı ve 4046 sayılı Kanunun 150 mad. uyarınca memur gibi işlem gören kişilerden olduğu anlaşılmıştır.
Sanığın getirtilen adli sicil kaydından sabıkasının bulunmadığı anlaşılmıştır.
ATK 4. İhtisas Kurulunun … tarihli raporundan sanığın olay tarihlerinde sanığın bulunduğu suçlara karşı cezai ehliyetinin tam olduğu bildirilmiştir.
Mahkememizce dosya emekli Sayıştaş Uzman Denetçilerinden oluşan bilirkişi kuruluna tevdi olunmuş, alınan 11/11/2010 tarihli raporda sanığın üzerinde müşteki T. A.Ş ait herhangi bir paranın mevcut olmadığı, diğer bir ifadeyle zimmetin bulunmadığının tespit olunduğu bildirilmiştir.
Mahkememizce dava dosyası bu kez Serbest Muhasebeci Mali Muşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden oluşan üç kişilik bilirkişi kuruluna tevdi olunmuş, alınan ayrıntılı raporda, yapılan inceleme sonucunda sanığın zimmetine para geçirdiğine dair bir belge ve kayıt belirlenmediği, ancak sanığın savunmasında da belirttiği üzere zaman zaman bilet satış işlemlerinde hatalı hesaplamalar yaptığı, sonradan fark edilen noksan işlemler nedeni ile müşteki kurumun … TL zarara uğrattığı tespit olunmuştur.
Sanığın T A.Ş’de satış memuru olarak çalıştığı süre içerisinde rahatsızlandığını, hastalığının ilerlemesi sonucu işleri karıştırmaya başladığını ve bu karıştırmalar sonucunda bazı alışverişlerde para hesaplarında yanlışlıklar yaptığını, bunun dışında kendisine hiçbir menfaat sağlamadığını, zimmet suçunu işlemediğini belirten savunması, ayrıntılı bilirkişi raporları, T A.Ş’nin cevabi yazıları ve tüm dosya kapsamından, her ne kadar sanık hakkında … tarihleri arasında satış memuru olarak çalıştığı sırada T A.Ş’nin yolcularının rezervasyon değişikliği, rezervasyon iptali, bagaj ücreti gibi kalemlerden gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek…-TL eksik tahsil ettiği ve bu tarihler arasında fazla iade edilen bilet ücretlerini zimmetine geçirdiği iddiası ile cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın eyleminde zimmet suçunun unsurlarının oluşmadığı anlaşılmakla bu suçlamadan beraatine, ancak yaptığı işin gereklerini yerine getirmede özenli davranmadığı ve ihmali hareketlerle çalıştığı kurumu zarara uğrattığı sabit olduğundan görevini ihmal ettiği kanaatine varılarak, eylemine uyar şekilde cezalandırılması gerektiği kanaatiyle aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM : Gerekçede Belirtilen Nedenlerle:
1- Sanığın ayrıca yüklenen zimmet suçunu işlediği sabit görülmediğinden bu suçtan BERAATİNE,
2-Sanığın görevini ihmal ettiği sabit bulunduğundan TCK’nin 6086 Yasa ile değişik 257/2 mad. uyarınca suçun işlenişi, dikkate alınarak TCK’nın 3 ve 61 mad. delaletiyle takdiren öngörülenhapis cezasının alt sınırından uzaklaşılmasına gerek olmadığına ve sanığın ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın duruşmadaki iyi ve pişman olmuş hali dikkate alınarak takdiren TCK nun 62 md. uygulanmasına ve cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın sonuç olarak İKİ AY ONBEŞ GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.
Sanığın geçmiş durumu ve verilen cezanın ertelenmesi halinde ileride suç işlemekten çekineceğine yol açacağı hususunda mahkememize kanaat gelmiş olduğundan TCK nun 51 mad. uyarınca CEZALARIN ERTELENMESİNE,

hükmün açıklanmasından itibaren BİR HAFTA içinde;

Mahkememize veya bulunduğu yer Ağır Ceza Mahkemesi, yoksa Asliye Ceza Mahkemesine mahkememizce gönderilmek üzere dilekçe ile veya zabıt katibine tutanağa geçirilmek ve hakime onaylatılmak koşuluyla beyanda bulunarak; Temyiz hakkı kullanılmak ve temyiz edilmediği takdirde kesinleşmek üzere oy birliği ile verilen karar açıkça okunup anlatıldı.